телефон
056 846 087
гр. Бургас, ул. “Г. Шагунов” № 1
Официален сайт на Професионална Търговска Гимназия гр. Бургас
Новини
Начало / Назад
НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ „НАЙ-ДОБРА БИЗНЕС ИДЕЯ“ учебна 2017/2018 година - РЕГЛАМЕНТ

НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ „НАЙ-ДОБРА БИЗНЕС ИДЕЯ“

 учебна 2017/2018 година

РЕГЛАМЕНТ

І. Първи етап на училищния кръг:  

1. Право да участват в състезанието имат учениците от ХІ клас и ХІІ клас. Всеки участник може да участва с  1 брои идеи;

2. Първият етап на училищния кръг на национално състезание „Най-добра бизнес идея“ се състои в писмено разработване и представяне на бизнес идея.

3. Изисквания към разработките:

Желаещите да участват трябва да представят на хартиен носител:

3.1. Кратко резюме на бизнес идеята в обем до 500 знака;

3.2. Представяне на бизнес идея /наименование, точно описание, обосновка на избора, защо според автора идеята е иновативна, целева група, стартови разходи и очаквани ползи от реализирането на бизнес идеята/ в обем до 2 страници, формат А4, шрифт Times New Roman, размер 12 pt, двустранно подравняване, междуредие 1,5 lines;

3.3. Визуално представяне на бизнес идеята – в обем 1 страница, формат А 4;

3.4. Ползвана литература;

4. Състезанието на първия етап от училищния кръг е анонимно. За да се осигури анонимност при участието, оценяването и класирането за втори етап на училищния кръг е необходимо всеки участник:

4.1. Да попълни декларация за авторство по образец /Приложение 1/, да я постави в малък плик и да го запечата;

4.2. Да постави малкия запечатан плик заедно с разработката в голям плик;

4.3. Да постави големия плик с разработката си в кутия с надпис „Най-добра бизнес идея“, намираща се в стаята на зам.-директорите в периоди от 31.01.2018 г до 16.02.2018 г.

Бизнес идеи, които не отговарят на изискванията по т. 2 и т. 3, се дисквалифицират.

ІІ. Втори етап на училищен кръг:

 1. До втори училищен етап /устно представяне и защита на бизнес идеите/ се допускат всички бизнес идеи, получили над 30 точки на първия училищен етап.

2. Състезанието на втория етап от училищния кръг е явно /персонално/;

3. Допуснатите участници представят и защитават бизнес идеите си на 27.02.2018 г., от 10:00 часа в зала 3.6;  

4. За участие в следващия кръг – предварителна квалификация, се допускат учениците, чиито бизнес идеи са класирани на първо и второ място. Двете класирани идеи на първо и второ място на училищния кръг се изпращат от гимназията в срок до 16 март 2018 година в МОН, за разглеждане от комисия по предварителната квалификация за допускане до национален кръг.

За връзка с нас:
гр. Бургас, ул. “Г. Шагунов” № 1
Директор: тел./факс: 056846089; Канцелария: тел.: 056846087
e-mail: ptg-burgasemailtg-bs.com