телефон
056 846 087
гр. Бургас, ул. “Г. Шагунов” № 1
Официален сайт на Професионална Търговска Гимназия гр. Бургас
Основни цели
Начало / Назад
Основни цели

Предмет на дейността

Сдружението осъществява обществено-полезна дейност:

 • Обсъжда и изготвя предложения пред съответните органи за перспективно развитие на училището, както и за решаване на текущи проблеми.
 • Разработва и предлага за обсъждане и приемане на програми, подпомагащи учебно-възпитателната работа в училище.
 • Осигурява възможности за дискусии, имащи отношение към образователното и личностно развитие на учениците.
 • Осъществява дейности, насочени към организационното и финансово осигуряване на училището и за решаване на проблемите с материалната база.

Основни цели на сдружението

Основни цели на сдружението са:

 • Утвърждаване на училищната политика, гарантираща напредъка и стабилността на училището.
 • Обединява усилията на родителската и друга общественост с тази на държавните и общински органи и организации, физически и юридически лица за подпомагане на учебното дело.

Средства за постигане на целите на сдружението

Средствата, с които сдружението ще постига своите цели са:

 • Обсъждат и правят предложения пред съответните органи за развитието или решаването на текущи проблеми на училището.
 • Съдейства за осигуряване на допълнителни финансови и материални средства за училището и контролират целесъобразното им изразходване.
 • Подпомага изграждането и поддържането на материално-техническата база на училището.
 • Участва при избора на учебниците от Педагогически съвет, по които ще се обучават учениците в училището и при възможност осигуряват закупуването им.
 • Съдейства при организирането на ученическото хранене, осигуряване на транспорт и решаване на други социално-битови проблеми на учениците и учителите в училището.
 • Подпомага създаването и реализирането на възпитателно-задължителното училищно обучение.
 •  одпомага училищните и общински органи за осъществяване на задължителното училищно обучение.
 • Съдейства за реализирането на извънкласните и извънучилищните форми, организиран отдих, туризъм и спорт с учениците.
 • Съдейства за включване на родителите при организиране на свободното време на учениците.
 • Организират обществеността за подпомагане на училището.
 • Предлагат мерки за подобряване на дейността на училището.
 • Сигнализират компетентните органи при извършени нарушения в системата на народната просвета.
 • Организира и подпомага обучение на родители по въпроси за възпитанието и развитието на техните деца.
 • Подпомага дейността на училището в противодействието му срещу наркоманията и други вредни влияния върху учениците.
 • Подпомага социално слабите ученици.
 • Съдейства на комисии за превенция срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни.
 • Осъществява стопанска дейност за обогатяване на материално-техническата база в училище и за благотворителност в полза на даровити деца в неравностойно положение – организиране на изложби и концерти с благотворителна цел, организиране на конкурси с творби на даровити деца с цел благотворителност.
За връзка с нас:
гр. Бургас, ул. “Г. Шагунов” № 1
Директор: тел./факс: 056846089; Канцелария: тел.: 056846087
e-mail: ptg-burgasemailtg-bs.com