телефон
056 846 087
гр. Бургас, ул. “Г. Шагунов” № 1
Официален сайт на Професионална Търговска Гимназия гр. Бургас
Новини
Начало / Назад
Процедура за набиране, подбор, оценка и класиране на 20 ученици и 3 резерви за мобилност на 20 ученици в Португалия

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Професионална търговска гимназия гр. Бургас в качеството си на бенефициент по проект № 2017-1-BG01-KA102-036014, „Усъвършенстване на ключови компетентности и умения в сферата на предприемачеството чрез мобилност в бизнес център и инкубатор“ – EMOTiCON, програма Еразъм +, ОП ЦРЧР

ОБЯВЯВАМ

 

Процедура за набиране, подбор, оценка и класиране на 20 ученици и 3 резерви за мобилност на 20 ученици в Португалия, които да осъществят своята практика в рамките на 15 дни,

по следните критерии:

 

  • да са ученици от 11 клас, спец.: Икономика и мениджмънт, Бизнес администрация;

  • да имат общ успех от ЗПП, минимум Добър 4.00;

  • да имат добри познания по английски език - ниво В1;

  • да нямат наказания по Правилника на училището и по ЗНП;

  • да нямат сериозни здравословни проблеми;

  • да имат добри комуникационни умения и готовност за работа в екип;

  • да имат готовност за двуседмичен престой в Португалия;

  • да бъдат силно мотивирани да приложат придобитите чуждестранни знания и умения в България след приключване на проекта.

  • да представят мотивационно писмо, с аргументация защо искат да участват в мобилността.

За да бъдат включени в класирането, участниците трябва да покриват едновременно всички посочени критерии.

Процедурата за подбор ще включва два етапа – първоначална селекция и крайно класиране. Първоначалната селекция включва събиране на попълнени формуляри за участие, заявления за съгласие на родители, мотивационни писма, събеседване с психолог, провеждане на индивидуални интервюта с кандидатите за проверка на мотивацията и нагласата им, както и тестова проверка на езиковите познания (англ. език ниво В1). Вторият етап и окончателният подбор на участниците ще бъде направен след проверка на усвоеното в резултат от проведената ПЕК /педагогическа, езикова и културна/ подготовка.

Срок за подаване на документи до 22.11.2017 г. вкл., в канцеларията на ПТГ - Бургас.

ПАВЕЛ ЧЕПОВ

Директор

За връзка с нас:
гр. Бургас, ул. “Г. Шагунов” № 1
Директор: тел./факс: 056846089; Канцелария: тел.: 056846087
e-mail: ptg-burgasemailtg-bs.com