телефон
056 846 087
гр. Бургас, ул. “Г. Шагунов” № 1
Официален сайт на Професионална Търговска Гимназия гр. Бургас
Новини
Начало / Назад
СЪОБЩЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ „НАЙ-ДОБРА БИЗНЕС ИДЕЯ”

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ,

Националното състезание „Най-добрата бизнес идея“ се провежда, съгласно заповед № РД09-2686/20.09.2018 г.  на министъра на образованието и науката във връзка с организиране и провеждане на ученическите олимпиади и националните състезания през учебната 2018/2019г. в частност на национално състезание „Най-добрата бизнес идея“, съгласно Приложение №4 за националните състезания по професии. 

Училищният кръг на национално състезание „Най-добрата бизнес идея“ се провежда на два етапа

1. Първи етап (анонимно участие) – писмено разработване и представянe на бизнес идеи;

Срок на провеждане до 20.02.2019 г.

2. Втори етап (явно участие)– устно представяне и защита на бизнес идеите;

Дата на представяне: 26.02.2019 г. от 14,00 часа в зала 3.6 на Професионална търговска гимназия.

Всеки ученик/чка  има право да разработи до две идеи.

Изисквания към разработките:

Желаещите да участват в първи етап на училищния кръг, трябва да представят на хартиен носител следното:

- кратко резюме на бизнес идеята в обем 7 реда;

– представяне на бизнес идеята (наименование, точно описание, обосновка на избора, защо според автора идеята е иновативна, целева група, стартови разходи и очаквани ползи от реализиране на бизнес идеята) в обем до 2 страници, формат А4, шрифт – Times New Roman, размер – 12 pt, двустранно подравняване, междуредие – 1,15 lines;

- визуално представяне на бизнес идеята – в обем 1 страница, формат А 4;

- ползвана литература и други източници.

Срок до 20.02.2019 г.;

За да се осигури анонимност при участието, оценяването и класирането за втория етап на състезанието, е необходимо всеки участник да:

- попълни декларация за авторство (по образец - Приложение 1), да я постави в малък плик и да го запечата;

- постави малкия запечатан плик заедно с разработката в голям плик;

- постави големия плик с разработката си на място и в срок, определени от комисията по организиране на училищния кръг.

Срокът за разработване и представяне на бизнес идеите е 20.02.2019 г. вкл.

Разработките да се поставят в кутия с надпис «Най-добра бизнес идея», намираща се в стаята на заместник-директорите в периоди от време от 29.01.2019 г до 20.02.2019 г.

Председателят на комисията за оценяване допуска за участие в предварителната квалификация ученици, заели първо и второ място на училищния кръг на състезанието.

Регламент за участие в състезанието

Критерии за оценка

За връзка с нас:
гр. Бургас, ул. “Г. Шагунов” № 1
Директор: тел./факс: 056846089; Канцелария: тел.: 056846087
e-mail: ptg-burgasemailtg-bs.com