телефон
056 846 087
гр. Бургас, ул. “Г. Шагунов” № 1
Официален сайт на Професионална Търговска Гимназия гр. Бургас
Устав
Начало / Назад
Устав

УСТАВ

НА СДРУЖЕНИЕ

„Училищно настоятелство към Търговска гимназия”

гр. Бургас

 

 

 

Приет на Учредително събрание,

състояло се в гр. БУРГАС

на 15.01.2013 г.

 

 

 1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Статут

          Чл. 1. (1) Сдружението е юридическо лице, независимо доброволно сдружение от родители, учители, общественици, научни и културни дейци, бизнесмени за подпомагане на Търговска гимназия – гр. Бургас, отделно от членовете си, учредено съгласно разпоредбите на Закона за юридически лица с нестопанска цел, Устава и Решението на учредителното събрание и осъществяване обществено-полезна дейност.

          (2) Сдружението отговаря за задълженията си със своето имущество.

          (3) Членовете на сдружението не отговарят за задълженията на сдружението.

          (4) Членовете отговарят за внасянето на дължимите членски вноски.

 

Наименование

          Чл. 2. (1) Наименованието на Сдружението е „Училищно настоятелство към Търговска гимназия” гр. Бургас.

          (2) Наименованието на Сдружението, заедно с указание за седалището, адреса, съда, където е регистрирано сдружението и номера на съдебната регистрация и БУЛСТАТ, се посочват в документите от кореспонденцията на сдружението.

 

Седалище и адрес на управление

          Чл. 3. Седалището и адресът на сдружението са: гр. Бургас, община Бургас, ул. „Георги Шагунов” №1.

 

 

Срок

          Чл. 4. Сдружението не е ограничено със срок или друго прекратително условие.

 

Определяне на дейността

          Чл.5. Училищното настоятелство е политически и религиозно необвързана организация и развива дейността си в съответствие с българските законодателни и международни правни норми.

 

Предмет на дейността

          Чл. 6. Сдружението осъществява обществено-полезна дейност:

 1. Обсъжда и изготвя предложения пред съответните органи за перспективно развитие на училището, както и за решаване на текущи проблеми.
 2. Разработва и предлага за обсъждане и приемане на програми, подпомагащи учебно-възпитателната работа в училище.
 3. Осигурява възможности за дискусии, имащи отношение към образователното и личностно развитие на учениците.
 4. Осъществява дейности, насочени към организационното и финансово осигуряване на училището и за решаване на проблемите с материалната база.

 

Основни цели на сдружението

          Чл. 7. Основни цели на сдружението са:

 1. Утвърждаване на училищната политика, гарантираща напредъка и стабилността на училището.
 2. Обединява усилията на родителската и друга общественост с тази на държавните и общински органи и организации, физически и юридически лица за подпомагане на учебното дело.

 

Средства за постигане на целите на сдружението

          Чл.8. Средствата, с които сдружението ще постига своите цели са:

 1. Обсъждат и правят предложения пред съответните органи за развитието или решаването на текущи проблеми на училището.
 2. Съдейства за осигуряване на допълнителни финансови и материални средства за училището и контролират целесъобразното им изразходване.
 3. Подпомага изграждането и поддържането на материално-техническата база на училището.
 4. Участва при избора на учебниците от Педагогически съвет, по които ще се обучават учениците в училището и при възможност осигуряват закупуването им.
 5. Съдейства при организирането на ученическото хранене, осигуряване на транспорт и решаване на други социално-битови проблеми на учениците и учителите в училището.
 6.  Подпомага създаването и реализирането на възпитателно-задължителното училищно обучение.
 7. Подпомага училищните и общински органи за осъществяване на задължителното училищно обучение.
 8. Съдейства за реализирането на извънкласните и извънучилищните форми, организиран отдих, туризъм и спорт с учениците.
 9. Съдейства за включване на родителите при организиране на свободното време на учениците.
 10. Организират обществеността за подпомагане на училището.
 11. Предлагат мерки за подобряване на дейността на училището.
 12. Сигнализират компетентните органи при извършени нарушения в системата на народната просвета.
 13. Организира и подпомага обучение на родители по въпроси за възпитанието и развитието на техните деца.
 14. Подпомага дейността на училището в противодействието му срещу наркоманията и други вредни влияния върху учениците.
 15. Подпомага социално слабите ученици.
 16. Съдейства на комисии за превенция срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни.
 17. Осъществява стопанска дейност за обогатяване на материално-техническата база в училище и за благотворителност в полза на даровити деца в неравностойно положение – организиране на изложби и концерти с благотворителна цел, организиране на конкурси с творби на даровити деца с цел благотворителност.

 

 

 1. ЧЛЕНСТВО

Членски права и задължения

          Чл. 9. (1) Членуването в сдружението е доброволно. Членове могат да бъдат физически и юридически лица.

 1. Член на сдружението може да бъде всяко юридическо лице, което споделя целите на сдружението и средствата за постигането им, изпълнява неговия устав.
 2. Член на сдружението може да бъде всяко пълнолетно лице, което споделя целите на сдружението и средствата за постигането им, изпълнява неговия устав.

          Чл. 10. Всеки член на сдружението има право:

 1. да участва в дейността на сдружението и в работата на Общото събрание
 2. да бъде избиран на неговите органи управление
 3. да осъществява контрол върху работата на сдружението и органите на управление
 4. да бъде информиран за дейността на сдружението

          Чл. 11. Всеки член на сдружението е длъжен:

 1. да спазва Устава на сдружението и да работи за постигане на неговите цели
 2. да работи за увеличаване на имуществото на сдружението и издигане на неговия обществен авторитет
 3. членовете на училищното настоятелство плащат 2.00 лева месечен членски внос.

            Чл. 12. Членските права и задължения са непрехвърлими и не преминават върху други лица в случай на смърт или прекратяване на членството. Упражняването на членски права може да бъде предоставено на другиму чрез упълномощаване с пълномощно с нотариална заверка на подписа.

 

 

Придобиване на членство

            Чл. 13. Членовете на сдружението се приемат от Общото събрание. Кандидатите отправят писмена молба по Председателя на Съвета на настоятелите, който разглежда молбата задължително в едномесечен срок и внася кандидатура в Общото събрание. Приемането на членовете става с явно гласуване и обикновено мнозинство.

 

Прекратяване на членство

            Чл. 14. (1) Членството се прекратява:

 1. с едностранно волеизявление до сдружението
 2. със смъртта или поставянето под пълно запрещение
 3. с изключване
 4. с прекратяване на юридическото лице – член на сдружението
 5. при отпадане

          (2)     При прекратяване на членството, имуществените отношения между бившия член или приемниците му и сдружението се уреждат след приемане на годишния финансов отчет от Общото събрание. В случай на непогасени задължения на бившия член към сдружението се извършва прихващане от вземанията му от сдружението. Определяне на размера на вземането се извършва по реда на чл. 52, ал. 3 от настоящия устав.

 1. Решаването за изключване се взема от Съвета на настоятелите на Сдружението при наличието на виновно поведение, което прави по-нататъшното членство несъвместимо. Решението за изключване може да се обжалва пред Общото събрание на сдружението.
 2. Отпадането на членство е налице, когато има системно невнасяне на членски внос – в рамките на една година и неучастие в дейността на сдружението. Отпадането се констатира от Съвета на настоятелите по документи и с надлежно решение, с което се прекратява членството.

 

 

 

 1. ИМУЩЕСТВО

Имущество

              Чл.15. Имуществото на сдружението се състои от правото на собственост и други вещни права върху основни и оборотни средства, имуществени вноски от членовете, получени дарения и завети, вземания и други права в зависимост от действуващите нормативни актове.

 

Източници на средства на сдружението

              Чл. 16. (1) Всички членове на сдружението са длъжни да правят имуществени вноски под формата на членски внос. Членският внос е в размер на 2 /два/ лева и се заплаща всеки месец. Срокът за внасяне на членския внос е до 10 число на месеца, следващ този, за който се отнася.

              (2) По решение на Общото събрание, членовете на сдружението могат да правят целеви вноски за постигане на определена цел, определена с устава или с решение на Общото събрание. В решението си Общото събрание определя целта, размера и начина на събирането на вноските. Решението се взема единодушно от членовете на сдружението.

              (3)           Членовете на сдружението могат да му предоставят парични средства под формата на заем или недвижими имоти и индивидуално определени движими вещи под наем.

              (4)           Размерът на лихвите по заемите или наетите по ал. 3 се определя от Общото събрание на сдружението.

  (5)           Сдружението в лицето на Съвета на настоятелите може да получава дарения от физически и юридически лица и да сключва договори за спонсорство.

              (6) Сдружението може да реализира приходи от изложби, конкурси, образователни и други дейности, свързани с основните цели на Сдружението.

 

Стопанска дейност

              Чл. 17. (1) Сдружението извършва следната стопанска дейност, която е необходима и свързана с постигане на целите му:

              1. издателска дейност на научни трудове и литература, свързана с предмета на дейност.

              2. организиране на изложби, лекции, семинари, конференции и др. подобни изяви с платен вход.

              3. продажби на художествени материали и макети

              4.отдаване под наем на движимо и недвижимо имущество, собственост на сдружението.

              5. участие в съвместна стопанска дейност с други сдружения с нестопанска цел и юридически лица.

              (2) Извършваната стопанска дейност се подчинява на условията и реда, определени от Търговския закон, Закона за счетоводството и данъчните закони.

              (3) Изпълнението и контролът върху извършваната стопанска дейност се възлага на Управителния съвет на сдружението.

 

Покриване на загуби

              Чл. 18. При наличие на загуби според годишния счетоводен баланс Общото събрание може да вземе решение за тяхното покриване члез допълнителни вноски от членовете на сдружението. Решението се взема единодушно.

 

 1. УПРАВЛЕНИЕ

 

Органи на сдружението

              Чл. 19. Органите на Сдружението са: общото събрание и Съвет на настоятелите:

              (1) Членовете на Съвета на настоятелите се избират от Общото събрание за срок от 4 /четири/ години.

              (2) Общото събрание избира измежду членовете на Съвета на настоятелите Председател, заместник-председател, секретар и касиер за срок от 4 /четири/ години.

 

Състав на Общото събрание

              Чл. 20. В Общото събрание участват всички членове на сдружението. Членовете на сдружението участват в Общото събрание лични или чрез представител.

 

Представителство

              Чл. 21 (1) Членовете – юридически лица се представляват в Общото събрание от законните им представители или изрично упълномощено лице.

              (2) Пълномощник на юридическото или физическото лице може да бъде само физическо лице.

              (3) Пълномощните са издадени изрично за участие в Общото събрание на сдружението, като могат да бъдат издадени за ограничен или неограничен брой заседания на събранието.

              (4) Пълномощниците нямат право да преупълномощават с правата си трети лица.

              (5) Пълномощниците могат да представляват само един член на Общото събрание.

 

Компетентност на Общото събрание

              Чл.22 Общото събрание:

              1. изменя и допълва Устава на сдружението;

              2. приема други вътрешни актове;

              3 преобразува и прекратява сдружението;

              4. приема и изключва членове;

              5. избира и освобождава членовете на СН и КС

              6. одобрява годишния финансов отчет

              7. назначава ликвидаторите при прекратяване на сдружението, освен в случай на несъстоятелност

              8. разглежда жалби срещу решения на СН за прекратяване на членство;

              9. взема решение за участие в други организации;

              10. приема основните насоки и програми за дейността на сдружението;

              11. приема бюджета на сдружението;

              12. взема решения относно дължимостта и размера на членския внос;

              13. приема отчета за дейността на СН;

              14. отменя решения на СН, когато противоречат на закона и Устава на сдружението;

              15. освобождава от отговорност членовете на СН;

 

Провеждане на общо събрание

              Чл. 23 (1) Общото събрание се провежда най-малко веднъж годишно – редовно Общо събрание. Първото общо събрание се провежда най-късно два месеца след учредяване на сдружението.

              (2) Общото събрание може да бъде свикано по всяко време от СН – извънредно Общо събрание.

 

Свикване на Общото събрание

              Чл. 24 (1) общото събрание се свиква от СН. То може да се свиква и по искане на една трета от членовете на сдружението.

              (2) ако в срок от един месец на искането за свиквате на Общо събрание СН не отправи писмена покана за свикване на Общо събрание, то се свиква от съда по седалището на Сдружението по писмено искане на заинтересованите членове или натовареното от тях лице.

              (3) Свикването се извършва чрез покана, поставена на мястото за обновления в сградата, в която се намира управлението на Сдружението.

              (4) Поканата съдържа дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане, предложенията за решения, датата, часа и мястото за провеждане на Общото събрание и по чия инициатива то се свиква.

              (5) Времето от публикуване на съобщението до откриване на Общото събрание не може да бъде по-малко от 15 дни.

              (6) Общо събрание може да бъде свикано и с писмена покана до всеки един от членовете на сдружението, отправени не по-късно от 15 дни преди провеждането му.

 

Право на сведение

              Чл. 25 Писмени материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат предоставени на разположение на членовете в седалището на сдружението най-късно до датата на публикуване или изпращане на поканата за свикване на Общото събрание. При поискване те се представят на всеки член безплатно.

 

Списък на присъстващите

              Чл. 26 (1) На заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите членове или техните представители. Членовете и представителите удостоверяват присъствието си с подпис и се легитимират. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на общото събрание.

              (2) В списъка по предходната алинея се включват членовете, които са заявили за своето присъствие до момента на провеждане на първото гласуване след установяване на наличие на кворум.

 

Кворум

              Чл. 27 общото събрание може да заседава, ако са се явили членове, представляващи повече от половината от всички членове. При липса на кворум СН насрочва ново заседание с срок един час по-късно на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на членове.

 

Право на глас

              Чл. 28 Всички членове имат право на един глас.

 

Конфликт на интереси

              Чл. 29 Член или негов представител не може да участва в гласуването за:

              1. предявяване на искове срещу него;

              2.предприемане на действия или отказ от действия за осъществяване на отговорността му към сдружението.

              3. при решаване на въпроси, отнасящи се до него, неговите съпруг/съпруга или роднини по права линия – без ограничения, по съребрена линия – до четвърта степен, или по сватовство – до втора степен включително.

 

Мнозинство

              Чл. 30 (1) Решението на Общото събрание се приема с мнозинство от присъстващите-

              (2) За решенията по чл. 22, т.1 и т.3 се изисква 2/3 от присъстващите.

 

Решения

              Чл. 31 (1) Общото събрание не може да приема решения , засягащи въпроси, които не са били обявени в поканата, освен когато всички членове присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

              (2) Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено или ако според закона те влизат в сила след обнародване.

 

Протокол

              Чл. 32 (1) За заседанието на Общото събрание се води протокол в специална книга. Протоколът се води според изискванията на закона.

              (2) Протоколът на Общото събрание се подписва от председателя и секретаря на събранието, и от преброителите на гласовете. Към протоколите се прилага списък на присъстващите и документите, свързани със свикването на Общото събрание.

              (3) Всеки член, присъствал на Общото събрание, има право да изисква и следи за точното записване на решенията в протокола.

 

Съвет на настоятелите

              Чл. 33 (1) Сдружението се управлява и представлява от Съвет на настоятелите.

              (2) Членовете на СН се избират от Общото събрание за срок, не по-дълъг от 4 /четири/ години.

              (3) СН е в състав от 3 /трима/ члена, които са членове на сдружението.

              (4) Член на СН може да бъде и юридическо лице – член на сдружението,  като на заседанията на Съвета то се представлява от своя законен представител или изрично упълномощено физически лице.

              (5) Първият управителен съвет, определен в учредителния протокол в състав от 3 /трима/ члена, е с мандат 4 /четири/ години.

              (6) Членовете на СН могат да бъдат преизбирани без ограничение.

              Чл. 34. (1) Членовете на СН или физическите лица, които представляват юридическите лица, членове на Съвета, трябва да:

              1. имат постоянно местоживеене в страната;

              2. притежават подходяща професионална квалификация и опит;

              3. не са осъждани на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер.

 

Права и задължения на Съвета на настоятелите

              Чл. 35 (1) Членовете на СН имат еднакви права и задължения независимо от вътрешното разпределение на функциите между членовете и решенията, с които се предоставя право на управление на изпълнителните членове.

              (2) Членовете на СН са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на сдружението и да пазят тайните на сдружението и след като престанат да бъдат членове на съвета.

              (3) СН приема правилата за работата си и избира заместник-председател и секретар от членовете си, които имат функциите и на изпълнителен член по заместване на Съвета.

              (4) СН се събира на редовни заседания най-малко веднъж на три месеца, за да обсъди състоянието и развитието на сдружението.

              (5) Всеки член на Съвета може да поиска от председателя да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси.

              (6) СН осигурява стопанисването и опазването на имуществото на сдружението.

              (7) СН взема решения за придобиване, отчуждаване и обременяване на недвижими имоти и учредяване на вещни права върху, както и отдаването им под наем за срок над една година.

              (8) СН определя реда и организира извършването на дейността на сдружението.

              (9) СН подготвя и внася в общото събрание отчет за дейността на сдружението.

              (10) СН подготвя и внася в общото събрание проект за бюджет.

              (11) СН осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание.

              (12) обсъжда и решава всички други въпроси, освен тези, които са от компетентността на Общото събрание.

 

Кворум и мнозинство

              Чл. 37 (1) Решенията могат да се вземат, ако присъстват повече от половината от членовете на СН, лично или представлявани от друг член на съвета. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

              (2) Решенията се вземат с обикновено мнозинство, освен в случаите предвидени в чл. 35, ал.8 от устава, които се вземат с мнозинството от всички членове.

              (3) СН може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове са уведомени писмено за този начин на гласуване и никой не се е противопоставил. Присъствуващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването  на този член се удостоверява в протокола от председателствуващия заседанието.

              (4) Извън случаите, изрично посочени в този Устав, СН взема решение единодушно и за :

              1. съществена промяна на дейността;

              2. съществени организационни промени;

              3. дългосрочно сътрудничество от съществено значение за сдружението или прекратяването на такова сътрудничество;

              Чл. 38. СН е длъжен периодично да изготвя предвидената в Закона за счетоводството отчетна информация за дейността на сдружението при спазване на принципите за откритост, достоверност и своевременност.

 

Отговорност на членовете на СН

              Чл. 38. (1) Членовете на СН носят солидарна отговорност за свои действия, с които увреждат интересите на сдружението и дават гаранция за своето управление.

              (2) Всеки от членовете на Съвета може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.

 

Председател на Съвета на настоятелите

              Чл. 39 (1) СН избира Председател, който управлява Сдружението. Той може да бъде сменен по всяко едно време. Председателят е длъжен по всяко време незабавно да докладва на СН за настъпилите обстоятелства, които са от съществено значение за сдружението.

              (2) Председателят има право да извършва всички действия и сделки, които са свързани с дейността на сдружението, да го представлява и да упълномощава други лица за извършване на определени действия. Председателят няма право да отчуждава и да обременява с тежести недвижими имоти на сдружението, освен ако е упълномощен изрично за това от СН.

              (3) Председателят:

              1. организира изпълнението на решенията на СН;   

              2. организира дейността на сдружението, осъществява оперативното му ръководство, осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество;

              3. представлява сдружението и изпълнява функциите, които са му възложени от СН.

 

Заместник-председател на СН

              Чл. 40 Заместник-председателите имат следните права и задължения:

 1. Ръководи редовни заседания на СН в съответствие на Председателя на СН.
 2. Поставя задачите на членовете на СН и контролира тяхното изпълнение в съответствие на Председателя на СН.
 3. Поддържа взаимоотношенията с училището, Общината, държавните органи и други юридически лица.

 

Контролен съвет

              Чл. 41 (1) Контролният съвет е независим контролен орган, който следи за изпълнението на решенията на ръководните органи на Сдружението. Състои се от 3 /трима/ настоятели.

              (2) Председателят на КС се избира на първото редовно събрание на КС.

              (3) КС избира от членовете си секретар.

              Чл. 42 КС има следните права:

 1. Проверка на цялостната документация на Сдружението.
 2. Контрол върху изпълнението решенията на ръководните органи на Сдружението.
 3. Контрол върху изпълнението на бюджета от страна на СН.
 4. Даване на задължителни предписания до СН относно недопускане и отстраняване на финансови и други нарушения.

              Чл. 43. (1) Заседанията на КС се свикват на три месеца.

              (2) С 2/3 от членовете на КС може са се свиква ОС.

 

 

 1. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Документи по годишното приключване

              Чл. 44 Ежегодно до края на месец Февруари СН съставя за изминалата календарна година годишен финансов отчет и доклад за дейността и ги представя на независими одитори в предвидените от закона случаи.

 

Съдържание на отчета на дейността

              Чл. 45. В отчета за дейността се описва протичането на дейността и състоянието на сдружението и се разяснява годишния финансов отчет.

 

Назначаване на независими одитори

              Чл. 46. (1) В случаите, когато законът изисква осъществяване на задължителен независим одит, регистрираните одитори се определят от Общото събрание.

              (2) Когато Общото събрание не е избрало регистриран одитор до изтичане на календарната година, той се назначава от СН.

 

Приемане на годишното приключване

              Чл. 47. Годишният финансов отчет, отчетът за дейността и докладът на регистрирания одитор се приемат от СН, след което се внасят за разискване на свиканото за целта редовно Общо събрание.

 

 

 

Задължителна отчетна информация

              Чл. 48. Съгласно разпоредбите Закона на счетоводството, сдружението ще изготвя отчетна информация при спазването на принципите за откритост, достоверност и своевременност.

 

Дивиденти

              Чл. 49. Съдружието не разпределя печалбата.

 

Книги на дружеството

              Чл. 50 (1) На заседанията на Общото събрание и на СН се води протокол, в който се отразяват станалите разисквания, направените предложения и заявления и взетите решения. Протоколите се удостоверяват с подписите на председателя на съответния орган и на протоколчика и се подвързват в специални книги. Книгите се водят от председателя на съответния орган. Членовете на сдружението и членовете на СН могат да се запознават със съдържанието на протоколните книги и да получават преписи или извлечения от протоколите.

              (2) Сдружението води книга на членовете си, в която се запазват имената и адресите на всички членове, ЕГН, професията и занятието им, както и наименованието, седалището и адреса на управление, фирменото дело за съдебна регистрация и БУЛСТАТ на членовете-юридически лица.

 

 

 1. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Основания за прекратяване

              Чл. 51. Дружеството се прекратява:

 1. по решение на общото събрание;
 2. при обявяването му в несъстоятелност
 3. с решение на окръжния съд по седалището на сдружението в определените от ЗЮЛНЦ случаи;

 

 1. ЛИКВИДАЦИЯ

Чл.52. (1) При прекратяване на сдружението се извършва ликвидация освен в случаите на преобразуване на сдружението.

(2) Ликвидацията се извършва от СН на сдружението. Съветът извършва предвидените от Търговския закон действия по ликвидация на сдружението, осребряване на неговото имущество и удовлетворяване на кредиторите на сдружението в предвидените от закона срокове.

(3) Останалото след удовлетворяване на кредиторите имущество се разпределя съобразно изискванията на действащия съм момента на утвърждаване на този устав закон и се предава на компетентно длъжностно лице, осъществяващо функции, вменени му от държавата и упълномощено от Министъра на финансите.

 

 1. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 53. Промени в настоящия Устав могат да бъдат извършени по реда, предвиден в него и в Закона на юридическите лица с нестопанска цел.

Чл.54. Относно тълкуването или прилагането на разпоредбите на настоящия устав се прилагат разпоредбите на  общото българско гражданско законодателство и разпоредбите на Закона за юридически лица с нестопанска цел.

Настоящият устав е приет единодушно от всички присъствали членове на Общото събрание на Сдружение с нестопанска цел „Училищно настоятелство към Търговска гимназия” – гр. Бургас, състояли се на 15.01.2013г. в гр. Бургас, в уверение на което същите са положили своя подпис под този Устав.

 

 

ЧЛЕНОВЕ:                                                                          ПОДПИСИ:

 1. ……………………………………………………...             ………………
 2. ……………………………………………………...             ………………
 3. ……………………………………………………...             ………………
 4. ……………………………………………………...             ………………
 5. ……………………………………………………...             ………………
 6. ……………………………………………………...             ………………
 7. ……………………………………………………...             ………………
 8. ……………………………………………………...             ………………
 9. ……………………………………………………...             ………………
 10. ……………………………………………………...             ………………
 11. ……………………………………………………...             ………………
 12. ……………………………………………………...             ………………

 

 

 

 

15.01.2013 година

гр. Бургас

 

преглед

За връзка с нас:
гр. Бургас, ул. “Г. Шагунов” № 1
Директор: тел./факс: 056846089; Канцелария: тел.: 056846087
e-mail: ptg-burgasemailtg-bs.com