Електронно обучение Иновативно училище
  • НАЧАЛО
  • Николай Комнев – портфолио

Николай Комнев – портфолио

Николай Комнев

заместник-директор учебна дейност
 

 

Свържете се с мен

1. Обща информация
1.1 Основна информация
Стаж:
Общ стаж : 29 години
Учителски стаж : 26 години
За контакти:
Имейл: [email protected]
Националност: България
В момента:
Заемана длъжност в момента: Заместник-директор – образователни технологии
Институция: Търговска гимназия – град Бургас
Тип на институцията : Училище
Квалификационни кредити: 18
1.2 Образование и допълнителна квалификация
Период от Период до Тип на образованието Квалификационна степен Обучителна институция Специалност
10-1988 03-1994 Висше Магистър СУ Св. Климент Охридски психология
Период от Период до Тип на квалификацията Наименование Обучителна институция ПКС Специалност
10-2006 02-2008 Свидетелство за професионална квалификация Учител по Информатика и информационни технологии Технически университет ЦНСО София информационни технологии
10-2018 03-2019 Професионална квалификация   Тракийски университет ДИПКУ Стара Загора
5-та степен информационни технологии
10-2019 06-2020 Професионална квалификация   Тракийски университет ДИПКУ Стара Загора 4-та степен информационни технологии
10-2020 02-2021 Свидетелство за професионална-педагогическа специализация Организация на образователния процес в новите реалности Тракийски университет ДИПКУ Стара Загора  
02-2021 03-2021 Професионална квалификация   Тракийски университет ДИПКУ Стара Загора 3-та степен информационни технологии
1.3 Квалификационни кредити
Година и месец Продължителност на квалификацията Брой получени кредити Обучителна институция Файлове
2016-12 16 часа 1 кредит Институт за следдипломна квалификация, УНСС София
2017-03 16 часа 1 кредит Юнивърсъл Скул, гр. Стамболийски
2017-04 16 часа 1 кредит Мениджър Консулт ЕООД
2018-04 16 часа 1 кредит ДИПКУ Стара Загора
2018-04 16 часа 1 кредит РААБЕ България, София
2019-05 32 часа 2 кредита ДИПКУ Стара Загора
2019-09 16 часа 1 кредит Център за творческо обучение, София
2019-09 16 часа 1 кредит Център за творческо обучение, София
2020-01 32 часа 2 кредита ДИПКУ Пловдив
2020-10 48 часа 3 кредита Орак инженеринг ЕООД, Пловдив
2021-09
48 часа 3 кредита ЕВРОКЛАС-КОНСУЛТ ЕООД
1.4 Чужди езици
Език Ниво на владеене
Английски език А1 (Основно ниво на владеене)
Руски език А2 (Основно ниво на владеене)
1.5 История на заеманите длъжности
Период от Период до Име на институцията Длъжност
2019-03 До момента Търговска гимназия, Бургас ЗДУД
2009-09 2019-03 ОУ П. Р. Славейков, Бургас ЗДУД
2002-08 2009-09 ОУ П. Р. Славейков, Бургас Педагогически съветник
1994-09 1998-06 ОУ Елин Пелин, Бургас Педагогически съветник
1.6 Учебни предмети и класове
ИT 9. клас
2021-2022 уч. година
1.7 ръководител
Класен ръководител на Учебни години
1.8 Членство в организации
Наименование Период
Синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“ 2002 – До момента
Синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“ 1995 – 1998
Синдикат на българските учители 1994 – 1995
1.9 Любим цитат

Осим Хаим! (иврит)

2. Практическо приложение
2.1 Умения и компетенции
Умения и компетенции Описание
Социални умения и компетенции Общуване с хора (емпатия). Умения за управление и администрация на хора. Отлични комуникативни умения. Умения за работа в екип.
Организационни умения и компетенции Подпомагане на директора в процеса на управление на училището. Планиране, организиране, координиране и контрол върху учебно-възпитателния процес в училището.
Извършване на административно-управленска дейност за създаване на условия за обучение, възпитание и труд. Разрешаване на проблеми и вземане на решения.
Технически умения и компетенции Работа с операционна система Windows, Mac OS, Android.
Работа с Интернет приложения. Работа с Microsoft Office приложения.
Работа с G Suite for Education. Работа с Google приложения – Google Meet, Google Docs, Google slides и др.
Работа със Adobe Photoshop, CorelDraw, WordPress, PHP, HTML.
Когнитивно-базирани компетенции Осигуряване на среда, стимулираща активност и развитие. Педагогическо взаимодействие чрез разнообразни форми.
Артистични/Спортни умения и компетенции Умение за влизане в роли, когато ситуацията го изисква. Футбол и тенис на маса са спортовете, които съм тренирал и все още имам умения.
2.2 Методи на преподаване
За мен като учител е от изключително значение активността и участието на всички ученици в образователния процес. Всички мои усилия в класната стая са насочени в тази посока. От психологическа гледна точка, човек запомня най-добре това, което преживее емоционално. Затова се старая да подбирам методи и средства, които повишават емоционалния заряд на учениците.
Беседа и лекция; Демонстрация; Игрови методи; Работа в екип; Упражнения: словесни (устни и писмени); практически (задачи и казуси).
От учебната 2019/2020 в ТГ работим с платформа Google G Suite for Education (Google Workspace for Education).  Всички ученици и учители имат служебни имейли, с които влизат в платформата.  Всеки учител има създадена класна стая по учебните предмети, които преподава за всяка паралелка. Там се качват учебни материали, използва се и когато обучението е присъствено.
За оценяване на резултатите от обучението, затвърждаване на усвоения материал и упражнения използвам Moodle, Google Dokuments, Google Forms. За решаване на задачи и казуси – бялата дъска на Google, Jamboard. За синхронно обучение – Google Meet.
2.3 Философия на преподаване
Добрият учител проявява емпатия към всичките си ученици, но не си позволява фамилиарничене. Успява да запази творческата атмосфера в часовете си без да се стига до анархия и хаос. Преподава материала си на достъпен език за всички ученици в класа, дори когато за целта се налага да повтаря един и същ материал на различни целеви групи по различен начин и с различни езикови и невербални средства.
2.4 Описание на педагогическата и научнометодическата дейност
Като учител по Информационни технологии:
– Планиране на урочната дейност – тематични годишни планове;
– Подготовка и провеждане на уроците – вид на урока, избор на методи на преподаване и подходящи материали;
– Контрол и проверка на знанията на учениците: индивидуални изпитвания – решаване на задачи и казуси; тестове, индивидуални и групови практически задания; презентации;
– Допълнителна работа с ученици – провеждане на консултации с изоставащи и индивидуална работа с напреднали в подготовка за участие в ДКИ, състезания, олимпиади и др.
– Анализ на резултатите – срочен и годишен успех по предмети и класове.
Като ЗДУД:
– Организация и контрол върху образователния процес; прилагането на ДОС; провеждането на изпити и ВО; обучения и квалификационна дейност;
– Организация и контрол по водене и съхранение на училищната документация: образец №1, електронен дневник и лични досиета съгласно ДОС за информацията и документите;
– Подпомагам учителите и учениците при внедряването и използването на дигиталните технологии в съвременния образователен процес;
– др.
2.5 Постигнати резултати с учениците, отразяващи и индивидуалния им напредък
Наименование Описание Учебна година Файлове
 
 2.6 Добри практикиОБМЯНА НА ОПИТ в СОУ „Петко Р. Славейков“ – Кърджали


   
2.7 Участие в изследователска дейност, в програми, проекти и др.
Проект „Увилищна Академия за млади учени“
организация: ОУ „Петко Рачев Славейков“ Бургас
Период: 10-2008 г.. – 06-2010 г..
Ръководител на редакционен екип на вестник „Академия“
 
3. Постижения
3.1 Лични постижения
2019-10-09
Международен ден на учителя
2016-11-17
Благодарствен адрес – 105 години ОУ „П.Р.Славейков“ – Бургас
2014-06-27
Грамота за реализиране на училищни политики и издигане авторитета на училището
 3.2 Постижения на ученици
Наименование Описание Учебна година Файлове
XII състезание по математика и информационни технологии „Св. Николай Чудотворец“ I място на ученик от VII клас 2008-2009
4. Професионално израстване
Материали, утвърждаващи професионалното израстване, проследяващи динамиката на личностното развитие, резултати от педагогическата и методическата дейност
Наименование Описание Учебна година Линк
Информационни технологии Курс в Moodle „Информационни технологии“ за 9.клас 2020-2021 към страницата
   
5. Обосновки
Обоосновка за избор на познавателна книжка, учебник и учебни помагала
2018/2019 г.
Информационни технологии
Тип: Учебник
издателство: Домино
година на издаване: 2018
Линк: Към страницата
6. Авторство
Материали от участия в конференции, конкурси и семинари: реферати, научни разработки, доклади за конференции, статии, есета, анализи на дейността, видеозаписи, методически материали и др.
Вид Описание Файл/Линк
Изследване Ученето в електронна среда „Дигитална трансформация в Търговска гимназия“ към страницата
7. Галерия