АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

 

Приемане и преместване на ученици в общински и държавни училища – Инфо 138
Издаване на диплома за средно образование – Инфо 141
Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности – Инфо 143
Издаване на служебна бележка за подадено заявление за явяване на ДЗИ – Инфо 147
Издаване на служебна бележка за допускане до ДЗИ – Инфо 148
Издаване на служебна бележка за резултатите от положени изпити за проверка способности – Инфо 149
Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – Инфо 153
Издаване на Удостоверение за професионално обучение и Свидетелство за професионална квалификация – Инфо 154
Издаване на Удостоверение за валидиране на професионална квалификация по част от професия и Свидетелство за валидиране на професионална квалификация – Инфо 155
Издаване на европейско приложение към дипломата за средно образование – Инфо 156
Издаване на европейско приложение на свидетелство за професионална квалификация -Инфо 156

Достъп до обществена информация

Правила за предоставяне на достъп до обществена информация
Заявление за предоставяне на достъп до обществена информация
Протокол за предоставяне на информация
Наредба № Н-1 от 7 март 2022 г. за определяне на нормативи за заплащане на разходите по предоставяне на обществена информация