Електронно обучение Иновативно училище

УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО

  • Мариана Стефанова Трифонова
    Росица Николова Георгиева
    Галя Димитрова Стратиева
    Момка Иванова Вътева
    Емилия Борисова Ефтимова
    Иванка Александрова Неделчева – старши учител в ТГ
    Йовка Радева Янакиева – заместник директор в ТГ
    Тодор Жаков Йосифов
    Емилия Радкова Кавалджиева

  • УСТАВ

    НА СДРУЖЕНИЕ

    „Училищно настоятелство към Търговска гимназия”

    гр. Бургас

    ПРОЧЕТИ

  • Предмет на дейността

    Сдружението осъществява обществено-полезна дейност:

    • Обсъжда и изготвя предложения пред съответните органи за перспективно развитие на училището, както и за решаване на текущи проблеми.
    • Разработва и предлага за обсъждане и приемане на програми, подпомагащи учебно-възпитателната работа в училище.
    • Осигурява възможности за дискусии, имащи отношение към образователното и личностно развитие на учениците.
    • Осъществява дейности, насочени към организационното и финансово осигуряване на училището и за решаване на проблемите с материалната база.

    Основни цели на сдружението

    Основни цели на сдружението са:

    • Утвърждаване на училищната политика, гарантираща напредъка и стабилността на училището.
    • Обединява усилията на родителската и друга общественост с тази на държавните и общински органи и организации, физически и юридически лица за подпомагане на учебното дело.

    Средства за постигане на целите на сдружението

    Средствата, с които сдружението ще постига своите цели са:

    • Обсъждат и правят предложения пред съответните органи за развитието или решаването на текущи проблеми на училището.
    • Съдейства за осигуряване на допълнителни финансови и материални средства за училището и контролират целесъобразното им изразходване.
    • Подпомага изграждането и поддържането на материално-техническата база на училището.
    • Участва при избора на учебниците от Педагогически съвет, по които ще се обучават учениците в училището и при възможност осигуряват закупуването им.
    • Съдейства при организирането на ученическото хранене, осигуряване на транспорт и решаване на други социално-битови проблеми на учениците и учителите в училището.
    • Подпомага създаването и реализирането на възпитателно-задължителното училищно обучение.
    •  одпомага училищните и общински органи за осъществяване на задължителното училищно обучение.
    • Съдейства за реализирането на извънкласните и извънучилищните форми, организиран отдих, туризъм и спорт с учениците.
    • Съдейства за включване на родителите при организиране на свободното време на учениците.
    • Организират обществеността за подпомагане на училището.
    • Предлагат мерки за подобряване на дейността на училището.
    • Сигнализират компетентните органи при извършени нарушения в системата на народната просвета.
    • Организира и подпомага обучение на родители по въпроси за възпитанието и развитието на техните деца.
    • Подпомага дейността на училището в противодействието му срещу наркоманията и други вредни влияния върху учениците.
    • Подпомага социално слабите ученици.
    • Съдейства на комисии за превенция срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни.
    • Осъществява стопанска дейност за обогатяване на материално-техническата база в училище и за благотворителност в полза на даровити деца в неравностойно положение – организиране на изложби и концерти с благотворителна цел, организиране на конкурси с творби на даровити деца с цел благотворителност.