УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО

 • Мариана Стефанова Трифонова
  Росица Николова Георгиева
  Галя Димитрова Стратиева
  Момка Иванова Вътева
  Емилия Борисова Ефтимова
  Иванка Александрова Неделчева – старши учител в ТГ
  Йовка Радева Янакиева – заместник директор в ТГ
  Тодор Жаков Йосифов
  Емилия Радкова Кавалджиева

 • УСТАВ

  НА СДРУЖЕНИЕ

  „Училищно настоятелство към Търговска гимназия”

  гр. Бургас

  ПРОЧЕТИ

 • Предмет на дейността

  Сдружението осъществява обществено-полезна дейност:

  • Обсъжда и изготвя предложения пред съответните органи за перспективно развитие на училището, както и за решаване на текущи проблеми.
  • Разработва и предлага за обсъждане и приемане на програми, подпомагащи учебно-възпитателната работа в училище.
  • Осигурява възможности за дискусии, имащи отношение към образователното и личностно развитие на учениците.
  • Осъществява дейности, насочени към организационното и финансово осигуряване на училището и за решаване на проблемите с материалната база.

  Основни цели на сдружението

  Основни цели на сдружението са:

  • Утвърждаване на училищната политика, гарантираща напредъка и стабилността на училището.
  • Обединява усилията на родителската и друга общественост с тази на държавните и общински органи и организации, физически и юридически лица за подпомагане на учебното дело.

  Средства за постигане на целите на сдружението

  Средствата, с които сдружението ще постига своите цели са:

  • Обсъждат и правят предложения пред съответните органи за развитието или решаването на текущи проблеми на училището.
  • Съдейства за осигуряване на допълнителни финансови и материални средства за училището и контролират целесъобразното им изразходване.
  • Подпомага изграждането и поддържането на материално-техническата база на училището.
  • Участва при избора на учебниците от Педагогически съвет, по които ще се обучават учениците в училището и при възможност осигуряват закупуването им.
  • Съдейства при организирането на ученическото хранене, осигуряване на транспорт и решаване на други социално-битови проблеми на учениците и учителите в училището.
  • Подпомага създаването и реализирането на възпитателно-задължителното училищно обучение.
  •  одпомага училищните и общински органи за осъществяване на задължителното училищно обучение.
  • Съдейства за реализирането на извънкласните и извънучилищните форми, организиран отдих, туризъм и спорт с учениците.
  • Съдейства за включване на родителите при организиране на свободното време на учениците.
  • Организират обществеността за подпомагане на училището.
  • Предлагат мерки за подобряване на дейността на училището.
  • Сигнализират компетентните органи при извършени нарушения в системата на народната просвета.
  • Организира и подпомага обучение на родители по въпроси за възпитанието и развитието на техните деца.
  • Подпомага дейността на училището в противодействието му срещу наркоманията и други вредни влияния върху учениците.
  • Подпомага социално слабите ученици.
  • Съдейства на комисии за превенция срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни.
  • Осъществява стопанска дейност за обогатяване на материално-техническата база в училище и за благотворителност в полза на даровити деца в неравностойно положение – организиране на изложби и концерти с благотворителна цел, организиране на конкурси с творби на даровити деца с цел благотворителност.