ДОКУМЕНТИ

Наименование на документа
Етичен кодекс PDF
Стратегия за развитие за периода 2023-2028 година PDF
Правилник за дейността – учебна 2023/2024 година PDF
Училищни учебни планове – учебна 2023/2024 г. 8.клас 9.клас 10.клас 11.клас 12.клас
План за действие за безопасност на движението по пътищата – учебна 2023/2024 г. PDF
Годишен план за дейността на Търговска гимназия – учебна 2023/2024 г. PDF
Форми на обучение – учебна 2023/2024 г.  PDF
План за квалификационната дейност на Търговска гимназия – учебна 2023/2024 г. PDF
Организация на учебния ден – учебна 2023/2024 г. PDF
Утвърден бюджет и отчет на изпълнението му Линк
Свободни места по УПП и ДПП Линк
Спортен календар –  учебна 2023/2024 г. PDF