Електронно обучение Иновативно училище

ДОКУМЕНТИ

наименование на документа формат
Етичен кодекс DOCX
Стратегия за развитие DOCX
Правилник за дейността PDF
Училищни учебни планове PDF
План за действие за безопасност на движението по пътищата за 2021г. PDF
Програма за предоставяне на равни възможности за приобщаване на уязвимите групи за 2021/2022 г. PDF
Програма за превенция на ранното напускане на училище за 2021/2022 г. PDF
Годишен план за дейността на Търговска гимназия PDF
Форми на обучение 2021/2022 г. PDF
Организация на учебния ден PDF
Утвърден бюджет и отчет на изпълнението му PDF
Свободни места по УПП и ДПП DOCX
Спортен календар 2022/2023 учебна година PDF