УЧЕНИЧЕСКИ СЪВЕТ

Ученическият съвет (УС) е орган на ученическото самоуправление, който дава възможност на учениците да участват активно в процеса на вземане на решения, касаещи училищния живот. УС събира и популяризира мненията и идеите на учениците от гимназията. Основната му цел е да осъществява комуникация между учениците и останалите организации в училище: Училищното настоятелство, Ръководството на училището и Педагогическия съвет.

Състав:

Ученическият съвет на Търговска гимназия се състои от:

 – председател на съвета;
 – отговорник за социални мрежи;
 – отговорник за външни и вътрешни комуникации;
 – касиер и членове.

В дейността на съвета са включени всички ученици, които имат желание да участват активно в живота на гимназията. Всяка година се избират нов председател и членове на съвета, които са ученици на 10-ти и 11-ти клас.

Принципи: демократичност, толерантност, инициативност и отговорност.

Задачи:

 – реализация на културни, социални, спортни и образователни инициативи;
 – съблюдаване за изпълнението на правата и задълженията на учениците;
 – организиране на събития и отбелязване на празници в гимназията;
 – поддържане и развиване на училищните традиции;
 – обсъждане на всички предложени от учениците инициативи.

Устав на Ученически съвет при Търговска гимназия – Бургас.

 

Научи повече за дейността на Ученическия съвет:

Facebook

Instagram