ИСТОРИЯ

Началото на XX век българската държава навлиза в твърде динамичен период. В обстановката на всеобщ индустриален подем обществеността, водена от идеята за необходимостта от тесни връзки между училище и икономика като средство за подпомагане на занаятите и търговията, а от там и до издигане на общото благосъстояние на града, подава петиция до правителството. С описание на икономическото състояние на Бургас и издигането му като средище на вътрешната и външна търговия се обосновава искането за откриване на търговско училище. Положителният отговор не закъснява. С предписание № 21360 от 7 септември 1905 година на Министерството на търговията и земеделието се препоръчва към прогимназията да бъде открит І курс на средно търговско училище. На заседание на общината с участието на директора на прогимназията и председателя на училищното настоятелство е решено: „от 1 октомври 1905 година да бъде открито търговско средно училище”. Така след Свищов (1894 г.) Бургас е вторият град, в който се открива търговско училище. Издръжката му е включена в държавния бюджет за 1906 година. С приемане на новия закон за търговското образование то придобива статут на търговска гимназия.

В самото начало

Още от първите години ученици и учители се сблъскват с големи трудности – липса на собствена сграда, недостиг на помагала и учебници. Освен тях те трябва да преодоляват и проблеми, създавани от чиновници от Министерството на търговията и земеделието, които желаят да преместят училището в друг град или да го понижат в „низше”. Учителите от Търговската гимназия начело с директора Георги Белев защитават всеотдайно и с възрожденски плам необходимостта от съществуването му точно в Бургас. Бургаската общественост и Търговско-промишлената камара застават твърдо зад учителите и справедливата им борба, подкрепят ги морално и материално. Така те допринасят за утвърждаването на Търговската гимназия като културен и образователен институт, съдействащ за обновлението на града.

Ръководство

Под умелото ръководство на директорите Георги Белев (1905 г. – 1911 г.), Стефан Котов (1911 г. – 1933 г.), Константин Киприлов (1935 г. – 1939 г.) Търговската гимназия заема водещо място сред професионалните училища в града и страната. В нея преподават учители, завършили престижни български и чужди висши учебни заведения.

Основни цели

Основните образователни цели, които стоят пред преподавателите са свързани с формирането на личности с богата ерудиция и професионализъм. Сериозно внимание се обръща и на възпитателните цели, насочени към изграждането на граждански добродетели. Тези традиции са пренесени от миналото в бъдещето. Народна търговска смесена гимназия, Стопански техникум, Икономически техникум «Начо Иванов», Техникум по икономика, Търговска гимназия са наследници на традициите на основаната през 1905 г. Бургаска търговска гимназия.