СТИПЕНДИИ

Условия за отпускане на стипендия
Приложение 1 – за постигнати образователни резултати
Приложение 2 – за подпомагане на достъпа до образование
Приложение 3 – за подпомагане на ученици с трайни увреждания
Приложение 4 – за ученици без родители
Приложение 5 – за преодоляване на еднократни социални обстоятелства, свързани с достъпа до образование
Приложение 6 – за постигнати високи резултати в учебната дейност или в дейности в областта на науките, технологиите, изкуствата и спорта
Приложение 7 – покриване на конкретни разходи, свързани с обучението
Приложение 8 – служебна бележка за представяне в извънкласни и извънучилищни форми
Приложение 9 – за ученици само с един родител
Декларация за липса на доход
Заявление за избор на стипендия