ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА

УЧЕНИЦИ

Чл. 38. Учениците участват като партньори в училищното обучение и имат активна роля за постигане на целите на образователно-възпитателния процес чрез формиране на органи на ученическото самоуправление.

1. Органи на ученическо самоуправление са:

* съвет на класа
* ученически съвет

2. Съветът на класа се избира в началото на всяка учебна година, но не по-късно от 15.10. от учениците във всяка паралелка и се състои от трима ученици – отговорник на класа и двама негови заместници.

* Членовете на съвета на класа се вписват от класния ръководител в дневника на паралелката в раздела „Бележки на класния ръководител”.

* Отговорникът на класа представлява паралелката в ученическия съвет.

* Съветът на класа осъществява връзката между класа, ръководството на гимназията и училищното настоятелство.

3.Ученическият съвет (УС) представлява учениците на Търговската гимназия пред органите на управление и на контрол на училището.

* УС приема правилник за дейността си и годишен план в началото на всяка учебна година.

* УС избира председател и зам.-председател, които имат мандат 1 (една) година.

* Председателят, а в негово отсъствие зам.-председателят на УС участва с право на съвещателен глас в заседанията на педагогическия съвет (ПС) след покана от директора на Търговска гимназия или по решение на ПС.

Чл. 39. Ученикът има право да:

1. получава информация по въпроси, свързани с неговото обучение относно правата и задълженията му в училище, правилата за вътрешния ред и училищната дисциплина – при постъпването му в Търговска гимназия, в началото на всеки учебен срок, както и при поискване. Ученикът потвърждава с подпис, че е запознат с настоящият Правилник за дейността на училището (ПДУ).

2. участва по свой избор в организираните от училището извънкласни и извънучилищни дейности.

4. получава от учителите и други длъжностни лица информация и консултации по професионалното му ориентиране и развитие.

5. получава от учителите консултации при организиране на самостоятелната си подготовка.

6. се обучава и възпитава в здравословна и сигурна среда, да бъде защитен при накърняване на човешките му права и достойнството му.

7. се ползва от формите за насърчаване на равния достъп до образование при условия и по ред, определени в нормативен акт.

8. ползва безплатно училищната материално-техническа база по ред, определен от директора на гимназията, в учебно и в неучебно време за развитие на интересите и способностите си.

9. участва в извънкласни и извънучилищни дейности, в т.ч във формите на ученическо самоуправление.

10. ползва безплатно училищната материално-техническа база в учебно време, както и в извънучебно време за развитие на интересите и способностите си по ред, определен от директора на училището.

11. бъде поощряван с морални и материални награди за високи постижения в учебната, извънкласната и извънучилищната дейност и за приноса си за развитието на училищната общност.

12. да дава мнения и предложения по отношение на организацията и провеждането на цялостната училищна дейност.

13. да участва, включително с присъствието на родител, при решаване на въпроси, засягащи неговите права и интереси.

Чл. 40. Ученикът няма право:

1. да участва в хазартни игри, да пуши, да употребява наркотични средства и алкохол на територията на Търговска гимназия.

2. да участва в политически партии и организации до навършване на 18-годишна възраст.

3. да накърнява с поведението си авторитета и достойнството на учителя.

4. да създава пречки на учителя при и по повод изпълнение на служебните му задължения.

5. да използва друг език освен българския при общуване в гимназията.

Чл. 41. Задължения на ученика:

1. Да съхранява авторитета на училището и да допринася за развитие на добрите му традиции /Чл. 135, ал. 1от ППЗНП/.

2. Да не отсъства от учебните часове без уважителна причина – за учениците в дневна форма на обучение /чл. 135, ал. 2 от ППЗНП/.

3. Да носи ученическата униформа /чл. 135, ал. 3 от ППЗНП/:

* Униформата е задължителна за официални празници: тъмносин елек с емблемата на Търговска гимназия, бяла риза – с дълъг или къс ръкав, зелена вратовръзка с отличителния знак на училището, сив панталон за момчетата и сива пола за момичетата.

* Ежедневно учениците са длъжни да носят: елек, риза и вратовръзка, като долната част може да се замени с тъмносини, сиви, черни или бели панталони, дънки, а за момичетата – тъмносиня, сива, черна, бяла пола с дължина, съответстваща на задължителната униформа.

* В зависимост от метеорологичните условия промяна в ученическата униформа може да става само със заповед на директора. Разрешават се горни дрехи в цвета на униформата – тъмносини, сиви, черни. Елекът може да отпадне при много високи и при ниски температури.

* Униформеното облекло се проверява от учителя всеки учебен час, като се вписва забележка в дневника при липса на цялостна униформа или на елемент от нея.

* Не се допускат ученици с плажни чехли, пиърсинг и татуировки на видими места.

4. Да уважава и да не накърнява честта и достойнството на другите, както и да не прилага физическо и психическо насилие /чл. 135, ал. 5 от ППЗНП/.

5. Да не участва в хазартни игри, да не пуши, да не употребява наркотични вещества и алкохол /чл. 135, ал. 6 от ППЗНП/.

6. Да не ползва мобилен телефон и други технически и електронни средства по време на час без разрешение на учителя /чл. 135, ал. 7 от ППЗНП/.

7. Да не пречи на учителя при изпълнение на служебните му задължения, както и на съучениците си по време на учебните часове /чл. 135, ал. 8 от ППЗНП/.

8. Да не носи хладно или огнестрелно оръжие, както и други предмети, които са източник на повишена опасност /чл. 135, ал. 9 от ППЗНП/.

9. Да не бъде на обществени места без придружител в съответствие с изискванията на Закона за закрила на детето /чл. 135, ал. 10 от ППЗНП/.

10. Да опазва материално-техническата база, чистотата на територията на училището /чл. 135, ал. 11 от ППЗНП/. При нанесени щети същият носи материална отговорност и се наказва с решение на ПС. При повреда и унищожение на училищна собственост ученикът участва във възстановяването й.

11. Да носи ученическата си книжка в училище и да я представя при поискване на учителя, директора или пом.-директора /чл. 135, ал. 12 от ППЗНП/. Ученическите книжки се проверяват

ежедневно от учителя в началото на първия час от съответната смяна. На ученик без ученическа книжка се вписва забележка в дневника. При изгубена ученическа книжка подава заявление за издаване на нова, което се подписва от ученика и от родителя.

12. Да носи ученическата си лична карта в училище и извън него /чл. 135, ал. 13 от ППЗНП/.

13. Ученикът е длъжен да се отнася уважително към учителя, да се обръща към него с фамилното му име.

14. При отсъствие на учител учениците не напускат класната стая, докато отговорниците на класа не изяснят при директора или при пом.-директора кой е заместващият учител.

15. При отказ на ученик да бъде изпитан се поставя оценка слаб 2.

16. При доказан опит за преписване на контролна или класна работа се поставя текуща оценка слаб 2, а при преписване на класна работа за втория срок или на изходно ниво се поставя годишна оценка слаб 2.

17. Дежурните ученици носят отговорност за хигиената в класната стая и за опазване на имуществото в нея.

18. Забранено е внасянето на закуски и напитки в учебните стаи.

19. Забранява се влизането на ученици в учителската стая без разрешението и присъствието на учител.

20. Ученикът е длъжен да влиза в час с необходимите за занятието пособия. Ако няма такива и не работи в час, учителят вписва забележка в дневника и в ученическата книжка.

21. Ученикът е длъжен да се явява със спортно облекло в часовете по физическо възпитание и спорт. Видът на облеклото се определя от преподавателя. При липса на облекло ученикът получава неизвинено отсъствие.

Чл. 42. Ученикът може да отсъства от училище по уважителни причини:

* като представи медицинска бележка или документ от спортен клуб, в който членува /чл. 135, ал. 1, т.1 от ППЗНП/. Медицинската бележка се представя, заверена от медицинското лице, на класния ръководител в тридневен срок след оздравяването на ученика лично от родителя или родителят се обажда на кл. ръководител по телефона.

* до 3 учебни дни в една учебна година с писмено уведомление от родителя (настойника) /чл. 136, ал. 1. т.2 от ППЗНП/, като заявлението се подава преди датата на отсъствието.

* до 7 учебни дни в една учебна година с разрешение на директора на Търговска гимназия въз основа на писмено заявление от родителя, настойника /чл. 136, ал. 1, т.3 от ППЗНП/, като заявлението се подава преди датата на отсъствието.

Чл. 43. Отсъствие на ученик от учебен час без уважителни причини е неизвинено отсъствие /чл. 137, ал. 1 от ППЗНП/. )

1. Неизвинено отсъствие е отсъствието, за което ученикът няма оправдателен документ (медицинска бележка, оправдателно писмо от родител (настойник), оправдателна служебна бележка от спортни клубове, транспортни фирми и други) и достатъчно сериозен аргумент по преценка на класния ръководител.

2. Закъснението на ученика до 15 минути се счита за 1/3 неизвинено отсъствие. /Чл. 137, ал. 2 от ППЗНП/

3. На ученик, който не присъства в час, учителят е длъжен да впише в дневника отсъствие.

Чл. 44. При над 25% отсъствия на ученик от учебни часове по един учебен предмет за един срок ученикът се явява на изпит за оформяне на срочна оценка.

Чл. 45. Наказанията на учениците:

1. Забележка. /Чл. 139, ал. 1, т.1 от ППЗНП/. Наказанието се налага за допуснати от 5 до 10 неизвинени отсъствия или за внесени в дневника от 4 до 6 забележки относно дисциплината и

поведението на ученика. Въз основа на докладна записка от класния ръководител се налага със заповед на директора. / Чл. 140 в, ал. 1 от ППЗНП/.

2. Извършване на дейности в полза на училището /Чл. 139 ал. 1, т. 2 от ППЗНП/ в свободното от учебни часове време. Налага се за допуснато тютюнопушене или пиене на алкохол в сградата, вътрешния двор на училището и на прилежащите площи; поведение, което нарушава инструктажа за безопасност при провеждането на екскурзии с учебна цел; за отстранени от час ученици. Наказанието се налага със заповед на директора на Търговска гимназия по предложение на ПС. Дейностите, които са допустими при налагането на това наказание са:

* почистване на тревните площи в двора на Търговска гимназия;

* снегопочистване;

* подреждане на книги в библиотеката;

* почистване на учебната мебел;

* боядисване на оградата на училището и/или на спортните съоръжения в двора на Търговска гимназия.

Дейностите не могат да ангажират ученика повече от 1 час и 30 минути. Изпълнението на наказанието става в срок от 7 дни от неговото налагане. Родителят се уведомява писмено от класния ръководител за времето, мястото и вида дейност, която е определена за ученика при изпълнение на наказанието.

3. Предупреждение за преместване в друго училище /Чл. 139 ал. 1 т. 3 от ППЗНП/.

1. Наказанието се налага за допуснати от 101/3 до 15 неизвинени отсъствия или от 7 до 10 забележки, относно дисциплината и поведението на ученика. Същото наказание се налага и на ученик, който:

* проявява вербална агресия – обидни подмятания, ругатни, подигравки, унижаващи достойнството епитети, прояви на дискриминация спрямо друг ученик, учител или служител в Търговска гимназия;

* е отстранен при повече от 5 учебни часа на срок, но поне по два учебни предмета;

* внася вещи, опасни за здравето и живота на ученици и служители;

* употребява алкохол и/или наркотици;

* краде или унищожава училищно или чуждо имущество;

* организира и провежда хазартни игри;

* фалшифицира учебна документация;

* системно се явява без учебни помагала и домашни работи;

* системни безпричинни отсъствия от общоучилищни мероприятия.

2. Наказанието се налага със заповед на директора на Търговска гимназия по предложение на ПС. /Чл. 140 ал. 1, от ППЗНП/

4. Преместване в друго училище.

1. Наказанието се налага за тежки или системни нарушения на този правилник /Чл. 140 б, ал. 2 от ППЗНП/ за допуснати над 15 неизвинени отсъствия и/или над 10 забележки за ученици, които не са навършили 16-годишна възраст. Същото наказание се налага и на всеки ученик, който:

* има особено тежки прояви на агресия и насилие – обидни подмятания, ругатни, подигравки, унижаващи достойнството епитети, прояви на дискриминация спрямо друг ученик, учител или служител в Търговска гимназия;

* е унищожил официална училищна документация.

2. Наказанието се налага със заповед на директора на Търговска гимназия по предложение на ПС /Чл. 140 в ал. 1,от ППЗНП/.

5. Преместване от дневна форма в самостоятелна форма на обучение.

1. Наказанието се налага за допуснати над 15 неизвинени отсъствия за ученици, които са навършили 16-годишна възраст.

2. Същата мярка се налага и при отсъствие от занятия на ученик по медицински или други причини, а също и при продължително стационарно лечение в продължение на 30 учебни дни или 210 отсъствия общо за цялата учебна година; налага се за ученик, който:

2.1 има особено тежки прояви на агресия и насилие

2.2 прояви на дискриминация спрямо друг ученик, учител или служител в Търговска гимназия

2.3 унищожаване на официална училищна документация

3. Наказанието не се отнася за ученици от 12 клас.

4. Наказанието се налага със заповед на директора на Търговска гимназия по предложение на ПС /Чл. 140 в ал. 1, от ППЗНП/.

Чл. 46. 1. Когато ученик пречи на учителя и/или на съучениците си по време на учебен час, учителят може да го отстрани до края на учебния час. За часа, от който ученикът е отстранен, учителят отбелязва неизвинено отсъствие. Ученикът няма право да напуска територията на училището по време на отстраняването си и е длъжен да отиде при директора или в негово отсъствие при пом.-директор. Директорът със своя заповед определя условията за възпитателна работа с учениците при изпълнението на мярката.

2. Мярката по т. 1 не може да се налага на ученици със СОП, когато поведението им е в резултат ог увреждането или нарушаване на здравето.

Чл. 47. При тежки или системни нарушения на задълженията, определени в този правилник, освен наказания по чл. 139 ал.1 от ППЗНП на ученика може да се наложи мярка намаляване на поведението – чл. 139, ал. 5. Наказанието се налага със заповед на директора по предложение на ПС – чл. 140 в ал. 2. Срокът на мярката се определя, като се отчитат видът, тежестта на нарушението/нарушенията и личностните особености на ученика. За този срок ученикът се лишава от правото да получава стипендия за отличен успех, да участва в органите на ученическото самоуправление и в представителни прояви от името на училището /чл. 140 ж ал. 4 от ППЗНП/.

Чл. 48. При установена необходимост ученикът може да бъде насочен към консултации с педагогическа и психологическа подкрепа от специалист, допълнително обучение в извънучебно време, включително и през ваканциите, участие в извънкласни и извънучилищни дейности с оглед недопускане на нарушения и отпадане от училище.

Чл. 49. За едно нарушение не може да бъде наложено повече от едно наказание /чл. 140 ал. 1 от ППЗНП/

Чл. 50. Мерките „при тежки и системни нарушения на задълженията, определени в този правилник” и „консултации с педагогическа и психологическа подкрепа от специалист” се налагат заедно с останалите наказанията.

Чл. 51. Наказанията и мерките са срочни / чл. 140 ал. 1 от ППЗНП/:

1. Срокът на наказанията „забележка” и „преместване в друго училище” е до края на учебната година /чл. 140 а, ал. 2/.

2. Срокът на наказанията „извършване на дейности в полза на училището в свободното от учебни часове време”, „предупреждение за преместване в друго училище” и „преместване от дневна форма в самостоятелна форма на обучение” се определя в заповедта за налагането им.

3. Когато наказанието „преместване в друго училище” и „преместване от дневна форма в самостоятелна форма на обучение” са наложени до 30 учебни дни преди края на втория учебен срок, те влизат в сила от началото на следващата учебна година.

4. Срокът за преместване от дневна форма в самостоятелна форма на обучение за ученици, навършили 16 г., се определя със заповед на директора

Чл. 52. 1. Видът и срокът на наказанието се определят от вида и тежестта на нарушението и личностните особености на ученика /чл. 140 б ал. 1 от ППЗНП/

2. Мярката по чл. 45, ал. 4 не може да се налага на ученици със специални образователни потребности, когато поведението им е резултат от здравословното им състояние. /Чл. 140 б, ал. 4 от ППЗНП/.

Чл. 53. Процедура по налагане на наказанията:

1. Класният ръководител писмено уведомява родителя за извършеното нарушение и за правата на родителя в процедурата по налагане на наказанието /Чл. 140 г, ал. 1 от ППЗНП/.

2. За всяко производство за налагане на наказания по Чл. 45 се определя докладчик – учител, който преподава на ученика /Чл. 140 г, ал. 2 он ППЗНП/.

3. Преди налагане на наказанията директорът /за „Забележка”/ и ПС /за останалите/ изслушват ученика и проверяват фактите и обстоятелствата, свързани с конкретното нарушение /Чл. 140 г, ал. 2 от ППЗНП/.

4. Родителят има право да присъства на изслушването и да изрази мнение /Чл. 140 г, ал 4 от ППЗНП/.

5. При необходимост изслушването се извършва в присъствието на психолог, педагогически съветник или ресурсен учител /Чл. 140, ал. 5 от ППЗНП/.

6. За изясняване на фактите и обстоятелствата могат да бъдат поканени и изслушани учители, които преподават на ученика, както и ученици /Чл. 140 г, ал. 6 от ППЗНП/.

7. Преди налагане на наказанията по Чл. 45 от т. 2 – до т. 5 задължително се уведомява дирекция „Социално подпомагане” по настоящ адрес на ученика, чийто представител може да присъства на изслушването с оглед защита на правата и интересите на ученика. Дирекцията може да го консултира преди налагане на наказанията /Чл. 140 г, ал. 7 от ППЗНП/.

8. Преди налагането на наказанията и мерките с изключение на Чл. 46 и Чл. 47 се взема мнението на класния ръководител на ученика /Чл. 140 г , ал. 8 от ППЗНП/.

Чл. 54. 1. В заповедта за налагане на наказанието и мерките се посочват срокът и мотивите за налагането им /Чл. 140 д, ал. 1 от ППЗНП/.

2. Заповедта може да се обжалва пред началника на РИО /Чл. 140 д, ал. 2 от ППЗНП/.

Чл. 55. 1. Класният ръководител уведомява родителя за наложените наказания и мерки /Чл. 140 е, ал. 1 от ППЗНП/.

2. Наложените наказания и мерки се отразяват в ученическата книжка, в личния картон и в характеристиката на ученика /Чл. 140 е, ал. 2 на ППЗНП/.

3. Наложеното наказание „забележка” се обявява от класния ръководител пред класа /Чл. 140 е, ал. 3 от ППЗНП/.

Чл. 56. 1. Наказанията и мерките се заличават с изтичане на срока, за който са наложени, или предсрочно по реда, по който са наложени /Чл. 140 з, ал. 1 от ППЗНП/.

2. По желание на ученика след заличаване на наказанието „преместване в друго училище” той може да продължи обучението си в училището /Чл. 140, ал. 1 от ППЗНП/.

3. Заличаването се отбелязва в ученическата книжка и в личния картон на ученика /Чл. 140 з, ал. 2 от ППЗНП/.

Чл. 57. Похвали и награди:

1. За изпълнение на задълженията, определени с този правилник, в дневника на класа могат да се отразяват похвали на учениците.

2. За отразени многократни похвали или участия и изяви, които издигат престижа на класа и на училището, на ученика могат да бъдат присъждани награди по предложение на класния ръководител с решение на ПС.

3. По предложение на класния ръководител, при отразени 10 поредни похвали на ученика в дневника на класа може да бъде заличено наложено наказание след решение на ПС.

4. Класният ръководител уведомява писмено родителя (настойника) на ученика за отразени похвали и присъдени награди.